Aplikacja mobilna

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU MOBILNEJ TREAT UP

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu w postaci Serwisu Treat Up uruchomionego na Urządzeniach mobilnych.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego zaakceptowania.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu oraz wszelkie materiały w niej zawarte, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logotypów należą do Usługodawcy lub osób trzecich, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. Znaki firmowe i towarowe prezentowane są w Serwisie jedynie w celach informacyjnych i stanowią własność odpowiednich podmiotów.
 5. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich.
 6. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie Urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową, a także posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Szczegółowe minimalne wymogi techniczne dla korzystania z Serwisu opisano w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin nie określa zasad korzystania z usług lub towarów, których oferty mogą być prezentowane w Serwisie. Zasady te są określane przez dostawców tychże usług lub towarów.

 

§2 DEFINICJE

 1. Serwis – należące do Usługodawcy i zarządzane przez niego oprogramowanie w postaci Serwisu, w ramach którego, z wykorzystaniem Konta, Użytkownik może korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, bezpłatnie udostępniany do pobrania i użytkowania przy wykorzystaniu Urządzenia mobilnego,
 2. Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Jednym z rodzajów Kont jest Konto Użytkownika Małoletniego,
 3.  Konto Użytkownika Małoletniego – konto w Serwisie, zakładane i zarządzane przez przedstawiciela ustawowego dla Użytkownika Małoletniego;
 4. Użytkownik Małoletni – użytkownik, który nie ukończył 18 roku życia. W braku odmiennych ustaleń, postanowienia Regulaminu odnoszące się do Użytkownika, mają w sposób odpowiedni zastosowanie do Użytkownika Małoletniego
 5. Umowa - umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług w Serwisie, zawarta na czas nieokreślony w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług,
 6. Urządzenie mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Serwisu oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny AndroidTM lub IOS,
 7. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługi stanowią usługi cyfrowe w rozumieniu art. 2 ust. 5a ustawy o prawach konsumenta.
 8. Usługodawca – Treat Up spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w w Poznaniu (60-144) przy ul. Kordeckiego 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001097226, REGON 528206767, NIP 7792569089, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł,
 9. Użytkownik - osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która utworzyła Konto poprzez rejestrację w Serwisu,
 10. Podmiot trzeci – podmiot, działający w dowolnej przewidzianej przepisami prawa formie prawnej, który udziela Użytkownikowi, na podstawie odrębnej umowy, świadczeń zdrowotnych. Udzielanie tych świadczeń medycznych przez Podmiot trzeci jest wspierane funkcjonalnościami Serwisu;
 11. Przerwa techniczna - czasowe wyłączenie funkcjonalności Serwisu w całości lub w części, związane z awarią Serwisu, w tym serwerów Serwisu, lub związane z koniecznością konserwacji tych serwerów bądź modernizacją lub przebudową Serwisu, w czasie którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub wybranych Usług,
 12. Siła Wyższa: zdarzenie zewnętrzne, którego Użytkownik oraz Usługodawca nie mogli przewidzieć i któremu nie mogli zapobiec, uniemożliwiające korzystanie z Serwisu w całości lub części, na stałe lub na pewien czas.,

 

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Pobranie Serwisu, jak również korzystanie z oferowanych za jego pośrednictwem Usług i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu wymaga połączenia z serwerem Usługodawcy poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystanie z usługi transmisji danych lub uruchomienia łączy bezprzewodowych. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez operatora.
 5. W celu zainstalowania Serwisu na Urządzeniu mobilnym, Użytkownik pobiera Serwis z odpowiedniego serwera za pośrednictwem stron odpowiedniego sklepu internetowego: Google Play lub AppStore.
 6. Użytkownik może zainstalować Serwis na Urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego w trakcie instalacji.
 7. Procedura uzyskania dostępu do Serwisu obejmuje złożenie przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu.
 8. Umowa o korzystanie z konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Momentem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez Użytkownika chęci zarejestrowania Konta Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku "Załóż konto" lub przycisku o analogicznym znaczeniu i skutku, kończącego proces rejestracji Konta.
 9. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i Serwisu.
 10. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do: korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w tym do:
 1. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
 2. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku,
 1. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika Usługodawcy, w tym informacje przekazywane w ramach korzystania z Serwisu, nie mogą mieć charakteru bezprawnego, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 2. Użytkownicy nie mogą w jakikolwiek sposób wprowadzać do Serwisu treści:

a) o charakterze bezprawnym,

b) stanowiących złośliwe oprogramowanie zakłócające funkcjonowanie Serwisu (w szczególności wirusy, konie trojańskie, skrypty i oprogramowanie zmieniające kod Serwisu lub niszczące Serwis) lub przechwytujące dane dostępne w Serwisie,

c) do których nie mają praw.

 1. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności ich dobre imię, może on podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć lub zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu i świadczonych za jej pośrednictwem Usług. Ograniczenie lub zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu z przyczyn opisanych powyżej nie może być traktowane jako przejaw nienależytej staranności Usługodawcy, zaś odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika, w szczególności wszelkiego rodzaju odpowiedzialność odszkodowawcza, za skutki zastosowania tego środka, jest wyłączona.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy o korzystanie z Serwisu z jakiegokolwiek powodu, Usługodawca dokonuje niezwłocznej dezaktywacji dostępu Użytkownika do Serwisu, natomiast Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odinstalowania Serwisu z Urządzenia mobilnego.
 3. Poza opisanymi powyżej przypadkami rozwiązanie Umowy następuje w momencie likwidacji Serwisu przez Usługodawcę lub zakończenia przez Usługodawcę działalności gospodarczej w zakresie świadczenia Usług.

 

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ PRZERWA TECHNICZNA

 1. Użytkownik musi spełniać następujące wymagania techniczne do korzystania z Serwisu:
 1. numer telefonu komórkowego zarejestrowany w polskiej sieci operatora telefonii komórkowej,
 2. połączenie z siecią Internet – w celu pobrania Serwisu oraz w celu korzystania z usług Serwisu wymagających połączenia z tą siecią,
 3. mobilne urządzenie elektroniczne (typu tablet lub smartfon) działające w oparciu o następujące systemy operacyjne i ich wersje:

Android w wersji 7.0 (24) i wyższej,

iOS w wersji 16i wyższej;

 1. Urządzenie mobilne, w celu umożliwienia korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, w tym wysyłania zdjęć do Podmiotu trzeciego, powinno być wyposażone w kamerę/aparat fotograficzny;
 1. Ponadto w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
 2. Wymagania w przedmiocie wersji systemów operacyjnych, określone powyżej, stanowią wymagania minimalne. Według najlepszej wiedzy Usługodawcy możliwe jest również korzystanie z Serwisu za pośrednictwem niższych wersji systemów, jednakże jedynie systemy operacyjne w wersjach wskazanych w powyższym punkcie zapewniają prawidłowe działanie Serwisu.
 3. Za wszelkie problemy wynikające ze stosowania urządzeń lub systemów operacyjnych nie spełniających wymogów opisanych w niniejszym ust. 1 powyżej, w szczególności za spowodowane tym nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Usługodawca dołoży należytych starań, aby dostęp za pośrednictwem Serwisu do danych z serwerów Serwisu był możliwy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, co nie wyłącza uprawnienia Usługodawcy do zarządzenia Przerwy Technicznej i czasowego ograniczenia bądź wyłączenia w całości lub w części powyższego dostępu.

 

§5 USŁUGI DOSTĘPNE W RAMACH SERWISU

 1. Działanie Serwisu ma na celu wsparcie pracownikom służby zdrowia (działającym w ramach Podmiotów trzecich) w zdalnym monitorowaniu leczenia stomatologicznego i ogólnomedycznego, ortodontycznego i stanu zdrowia jamy ustnej Użytkowników, a także w komunikacji z Użytkownikami. Usługi Serwisu są przeznaczone do wykorzystania jako pomoc w diagnostyce, a nie jako samodzielna podstawa do podejmowania decyzji klinicznych. W szczególności zaś Usługi Serwisu nie mają na celu zastąpienia standardowych praktyk diagnostycznych lub leczenia.
 2. W przypadku bólu, dyskomfortu lub jakichkolwiek innych objawów podczas leczenia, należy zwrócić się do pracownika służby zdrowia, ponieważ to on ponosi ostateczną odpowiedzialność za podejmowanie decyzji medycznych.
 3. Celem Serwisu jest, aby Użytkownik, dzięki korzystaniu z instrukcji, sugestii i porad pojawiających się w Serwisie, zwiększył szansę na pozytywne efekty leczenia.
 4. Usługi dostępne w Serwisie są bezpłatne i mają charakter usług cyfrowych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. W szczególności Usługi umożliwiają Użytkownikowi:
 1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika,
 3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 1. Usługodawca umożliwia w ramach Serwisu m.in. :
 1. Uzyskiwanie informacji o udzielanych Użytkownikowi przez Podmioty trzecie (podmioty lecznicze) świadczeniach zdrowotnych;
 2. Kontakt, w tym korespondencyjny, z podmiotem leczniczym udzielającym Użytkownikowi świadczeń zdrowotnych;
 3. Przekazywanie Użytkownikowi zaleceń lekarskich związanych z leczeniem, oraz z sugerowanymi medycznie działaniami własnymi Użytkownika, mogącymi pozytywnie wpłynąć na efekt leczenia;
 4. Otrzymywanie powiadomień związanych z procesem leczenia lub zaleceniami pozabiegowymi;
 5. Otrzymywanie powiadomień o zaleceniu co do stosowania środków wspomagających proces leczenia lub niezbędnych dla jego prawidłowego przebiegu;
 6. Dostęp do informacji o leczeniu, w tym o wynikach badań;
 7. Przechowywanie danych i plików związanych z procesem leczenia;
 8. innych Usług wskazanych w Regulaminie lub dostępnych w Serwisie;.
 9. założenie i korzystanie z Konta użytkownika.
 1. Możliwość świadczenia usług określonych w ust. 2 powyżej może być uzależniona od wybranych przez Użytkownika preferencji użytkowania Urządzenia, w tym w zakresie uruchomienia modułów GSM, LTE, GPS, reguł dostępowych Serwisu do Urządzenia i innych Serwisów. Użytkownik może dokonać zmian w tych Preferencjach na zasadach i w sposób określony przez dostawcę lub podmiot odpowiedzialny za Urządzenie.
 2. Niektóre usługi spośród wskazanych w ust. 2 mogą wymagać dla pełnego ich świadczenia instalacji przez Użytkownika na Urządzeniu oprogramowania podmiotów trzecich.
 3. W przypadku odkrycia przez Użytkownika luk bądź nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, Użytkownik może zgłosić powyższe Usługodawcy poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: aplikacja@klinikakwiatek.pl.
 4. W przypadku gdy w Serwisie prezentowane lub przekazywane Użytkownikowi w innej formie są treści pochodzące od Podmiotów trzecich, w tym w związku z organizacją procesu leczenia w Podmiotach trzecich lub w związku z oferowaniem przez nie produktów lub usług, odpowiedzialność za te treści spoczywa na tychże Podmiotach trzecich.

 

§6 KONTO UŻYTKOWNIKA W SERWISIE

 1. W celu odpowiedniego korzystania z funkcjonalności i usług Serwisu Użytkownik zakłada konto użytkownika (Konto).
 2. Serwis może dopuszczać możliwość zakładania i zarządzania Kontem Użytkownika Małoletniego. Konto takie może być prowadzone i zarządzane wyłącznie przez uprawnionego przedstawiciela ustawowego Użytkownika Małoletniego. Usługodawcy oraz Podmiotowi trzeciemu przysługuje uprawnienie do weryfikacji uprawnienia danej osoby do działania w imieniu Użytkownika Małoletniego. Z chwilą ukończenia przez Użytkownika Małoletniego 18 roku życia, Konto Użytkownika Małoletniego zostaje automatycznie zablokowane, a osoba kwalifikowana wcześniej jako Użytkownik Małoletni, w celu odblokowania i dalszego samodzielnego prowadzenia Konta podlega takim samym prawom i obowiązkom jak Użytkownik.
 3. Potwierdzenie założenia Konta następuje z momentem rejestracji Użytkownika, podania wszystkich niezbędnych wymaganych przez Serwis danych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia) oraz po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podania swoich prawdziwych, aktualnych, pełnych oraz prawidłowych danych – Użytkownik potwierdza akceptując niniejszy Regulamin, że jest świadom tego, że z wykorzystaniem Serwisu może dochodzić do przekazywania i przetwarzania danych osobowych szczególnie chronionych, tj. danych o zdrowiu, dotyczących Użytkownika oraz że kluczowym jest zapewnienie zgodności tożsamości Użytkownika z danymi o pacjencie posiadanymi przez Podmiot trzeci udzielający świadczeń zdrowotnych.
 5. Zabronione jest posługiwanie się przez Użytkownika podczas rejestracji danymi, w tym adresami email, innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
 6. Usługodawca może w każdym czasie zweryfikować dane każdego Użytkownika użyte w czasie rejestracji w zakresie zgodności dokonanej rejestracji z postanowieniami Regulaminu.
 7. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z usług Serwisu.
 8. Każdy Użytkownik może zarejestrować tylko jedno Konto w Serwisie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Użytkownik, będący jednocześnie opiekunem prawnym Użytkownika Małoletniego, zarządza kontem własnym oraz Kontem Użytkownika Małoletniego, zgodnie z aktualnymi funkcjonalnościami Serwisu.
 9. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą o świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta przez Użytkownika.
 10. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania.
 11. W granicach dopuszczalnych przez prawo w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (zamknąć Konto) z Użytkownikiem.

 

§7 LICENCJA

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do kodu źródłowego, treści, użytych grafik, układu zawartości Serwisu oraz innych elementów związanych z Serwisem należą do Usługodawcy lub podmiotów powiązanych z Usługodawcą, tym samym stanowią one prawa autorskie, wobec których zakazane jest podejmowanie działań naruszających te prawa.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Serwisu wyłącznie w ramach Serwisu. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie z Serwisu jest bezpłatna.
 3. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy o korzystanie z Serwisu.
 4. Licencja upoważnia do korzystania z Serwisu na Urządzeniu mobilnym, na następujących polach eksploatacji:
 1. wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia mobilnego,
 2. utrwalenie w pamięci Urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu mobilnym,
 3. tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia mobilnego, niezbędne do korzystania z Serwisu.
 1. Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkownika naruszające zasady licencji, w tym zmierzające do lub związane z:
 1. badaniem i testowaniem funkcjonowania Serwisu,
 2. samodzielną modyfikacją programistyczną Serwisu,
 3. wyodrębnieniem części składowych Serwisu, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, lub dekompilacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Serwisu,
 1. Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Licencja wygasa z chwilą usunięcia Konta lub rozwiązaniem Umowy z jakiegokolwiek powodu.

§8 REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie w formie listu poleconego na adres korespondencyjny Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: aplikacja@klinikakwiatek.pl. Wzór formularza reklamacji stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Reklamację można zgłosić także bezpośrednio w Serwisie, jeżeli taka możliwość będzie w Serwisie w danym momencie dostępna.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę. Użytkownik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie reklamacyjne

 

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu, wywołaną Przerwą Techniczną, jak również za jakiekolwiek szkody wynikłe z zarządzenia Przerwy Technicznej.
 3. Niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie świadczenia, w tym usługi, z przyczyn stanowiących Siłę Wyższą, nie powoduje ponoszenia przez stronę odpowiedzialności, o ile okoliczność wystąpienia siły wyższej zostanie wykazana przez stronę, która się na nią powołuje.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika w czasie Rejestracji nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezawinionego przez Usługodawcę umożliwienia dostępu do Konta Użytkownika osobie nieupoważnionej. W szczególności Usługodawca nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za naruszenie poufności danych Użytkownika.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Serwisu na urządzeniu nie spełniającym wymagań technicznych, przewidzianych w Regulaminie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy, w szczególności w zakresie połączenia do sieci Internet, jak również za wysokość opłat za te usługi.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów operacyjnych, które są wymagane do uruchomienia Serwisu, zgodnie z treścią Regulaminu, jak również oprogramowania innego niż Serwis, zainstalowanego na Urządzeniu lub pobranego na Urządzenie.

 

§10 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Świadczenie przez Usługodawcę usług w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie.
 3. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres korespondencyjny Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie lub w formie elektronicznej na adres e-mail : aplikacja@klinikakwiatek.pl. W ślad za otrzymanym oświadczeniem o rozwiązaniu Umowy Serwis usuwa Konto Użytkownika.
 4. Samo odinstalowanie Serwisu będzie skutkować zaprzestaniem świadczenia przez Usługodawcę Usług, lecz nie będzie skutkować usunięciem Konta.
 5. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 6. Wypowiedzenie umowy skutkuje usunięciem Konta przez Serwis, oraz równoczesnym zaprzestaniem świadczenia Usług Serwisu.

 

§11 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Wszystkie uprawnienia (funkcje i informacje urządzenia mobilnego), takie jak dostęp do aparatu fotograficznego czy pamięci urządzenia, które Użytkownik nadaje Serwisowi, są widocznie w panelu ustawień ich urządzenia mobilnego. W panelu ustawień można zarządzać tymi ustawieniami. Uprawnienia Serwisu można odwołać przez zmianę ustawień na urządzeniu mobilnym, co może jednak skutkować brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu lub uniemożliwić dostęp do Usług, lub przez odinstalowanie Serwisu i usunięcie Konta.

 

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. W przypadku zmian w niniejszym dokumencie Użytkownik zostanie poinformowany poprzez powiadomienie widoczne w Serwisie, a także w formie wiadomości e-mail na adres związany z Kontem Użytkownika w Serwisie, zawierające zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu lub usunąć Konto. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

formularz reklamacji Treat Up sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Kordeckiego 22, 60-144 Poznań

 

e-mail Usługodawcy aplikacja@klinikakwiatek.pl.

Imię i nazwisko Użytkownika _________________________

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszym zawiadamiam, iż w związku ze świadczeniem usług elektronicznych przez Treat Up sp. z o.o. składam reklamację dotyczącą usługi:

[nazwa usługi]

_________________________________________________________________________________________

[opis problemu]

 ________________________________________________________________________________________

Z poważaniem ____________________________________

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych (dalej jako „dane osobowe”) w postaci adresu, imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz daty urodzenia, przekazanego poprzez Serwis jest Treat Up sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kordeckiego 22 (nr KRS 0001097226).
 2. Podstawą przetwarzania powyższych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia ew. sprzeciwu, a w razie zgłoszenia sprzeciwu mogą być przetwarzane wyłącznie w celu obrony praw Administratora i przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które mogą być dochodzone przez Administratora wobec osoby, której dane osobowe dotyczą, oraz które mogą być dochodzone przez tą osobę wobec Administratora;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, które udzielać będą na rzecz Państwa świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych umów zawieranych między Państwem a tymi podmiotami. Podmioty te, co do tych danych oraz w celach związanych z procesem leczenia, będą odrębnymi administratorami Państwa danych osobowych;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będą przechowywane w zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie będą stosowane metody polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. Administrator zapewnia realizację Państwa uprawnień poprzez wgląd do danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych czy prawo do sprzeciwu. W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie;
Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?
Zadzwoń do nas