RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) informuje się, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych w zakresie prawidłowego wykonywania usług dentystycznych jest Kwiatek Dental Clinic Sp. z o.o., ul. Kordeckiego 22, 60-144 Poznań.
 2. Dane do kontaktu do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, powołanego przez Kwiatek Dental Clinic Sp. z o.o. celem umożliwienia Państwu kontaktu we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw: e-mail: rodo@klinikakwiatek.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • Diagnozy medycznej, ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, prowadzenia dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, na podstawie: art. 9 lit. h RODO, o ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318 z późń. zm), o Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
  • Realizacji przepisów prawa podatkowego.
 4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
 5. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
 6. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.
 7. W przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych przez pacjenta dane zostaną przekazane administracji podatkowej a w przypadku świadczeń finansowanych przez inne instytucje finansowe również tym podmiotom.
 8. Pani/Pana dane będą przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania oraz zgodnie z przepisami (Art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta reguluje czas przechowywania dokumentacji medycznej, podstawowym okresem jest 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, przy czym przepis zawiera odstępstwa).
 9. Posiada Pani/Pana prawo do żądania od Administratora dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia oraz usunięcia lub ograniczenia w przypadku, gdy nie odbyła się żadna zaplanowana wizyta czy zabieg,
 10. Posiada Pani/Pana prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych.
 11. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych skontaktuj się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych [IODO] Joanną Kwiatek - rodo@klinikakwiatek.pl

Masz pytania?
Chcesz umówić się na wizytę?
Zadzwoń do nas